Zastaw na znaku towarowym

Prasa pisze o krytycznej sytuacji znanej marki męskich ubrań – Sunset Suits. Długi firmy sięgają dziesiątków milionów złotych, a jedynym majtkiem firmy, wydaje się być tylko znak towarowy. Firma nie prowadzi samodzielnie produkcji a towary trafiają do sklepów w komis. Firma ma wobec Banku BGŻ dług wraz z odsetkami w wysokości prawie 10 mln dolarów. Nie dziwi więc fakt, że zastaw na znaku towarowym jest właśnie w tym banku. Rodzi się tylko pytanie, ile znak towarowy będzie wart, gdy Sunset Suits zniknie z rynku?

Co to jest zastaw na znaku towarowym i jak go ustanowić

Ogólnie zastaw to forma zabezpieczenia wierzytelność w taki sposób, aby w przypadku niespłacenia zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel mógł przejąć zastaw, na przykład prawa do znaku towarowego. Gdy zastaw dotyczy rzeczy, aby ustanowić zastaw konieczne jest wydanie tej rzeczy wierzycielowi. W wypadku zastawu rejestrowego nie ma takiego obowiązku. W praktyce oznacza to, że papiery wartościowe, prawa do znaku towarowego lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu dłużnika. Dzięki temu, wierzyciel może dalej prowadzić działalność, bo zastaw na znaku towarowym tego nie ogranicza.

Jak ustanowić zastaw rejestrowy? Aby ustanowić zastaw na znak towarowy, wymagane jest zawarcie umowy na piśmie. Umowę „zastaw na znaku towarowym” zwierają między sobą między osoba uprawniona do rozporządzania przedmiotem zastawu i wierzyciel. Zgodnie z ustawą o zastawie, konieczny jest wpis zastawu do rejestru sądowego.

Znaczenie marki i znaku towarowego

Zmiany w traktowaniu marki będą miały znaczący wpływ na prace działów marketingu. Wartość marki nie jest tak bardzo zależna od okazjonalnych transakcji, a od trwałej i silnej pozycji na rynku. Znaczy to, że marka budowana na promocjach jest zdecydowanie niżej wyceniana niż marka, której klienci poszukują. Dowodem na to niech będzie stały wzrost wartości marki Apple – rośnie ona tak szybko, jak chęć posiadania produktów koncernu z Cupertino przez konsumentów. Innym aspektem kształtowania wartości finansowej marki jest budowanie i zarządzanie portfelami marek. Pytanie czy jedna marka ale o bardzo dużej wartości, czy portfel marek o niższej wycenie jednostkowej, będzie jednym z kluczowych pytań w kształtowaniu wartości firmy.

Zastaw na znaku towarowym był często wykorzystywany jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych. Prawa do znaku towarowego są zbywalne, więc mogą stanowić jedną z form zabezpieczenia. Trudno dyskutować o konkretnej wartości znaku towarowego rozumianego jako marka, tym bardziej że wartości te są zmienne w czasie. Tak jak zmienia się pozycja rynkowa marki, tak powinna zmieniać się szacunkowa wycena znaku towarowego. W wielu przypadkach znaki towarowe oderwane od przedsiębiorstwa zupełnie tracą na wartości. Mimo to, zastaw na znaku towarowym, był całkiem popularną formą zabezpieczenia. Zmiany w ustawie poszerzyły możliwości ustalania zastawów. Jest to podyktowane zmianami rynkowymi oraz kryzysem gospodarczym. Firmy w tarapatach finansowych, aby przetrwać, częściej sięgają po zastaw na znaku towarowym, jako dodatkową formę zabezpieczenia.

Zastaw na znaku towarowym – przykłady

Zastaw na znaku towarowym Gino Rossi

Firma Gino Rossi, dokonała wpisu do Rejestru Zastawów w czerwcu 2009 roku. Zastaw na znak towarowy obejmował znaki spółki zależnej Simple Creative Products. Zastaw Rejestrowy do prawa z rejestru znaku towarowego ustanowiony został na rzecz Alior Banku, w związku z udzieleniem przez ten bank kredytu. Wartość wpisanego zastawu miała wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.0 mln euro.

Zastaw na znaku towarowym Chłopskie Jadło

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA w marcu 2006 zawarł umowę kredytu inwestycyjnego z Bankiem Polska Kasa Opieki na łączną kwotę 25.0 mln zł z przeznaczeniem na zakup aktywów Spółki Restauracje Grupa Chłopskie Jadło Anna Kaliszka-Kościuszko Spółka Jawna oraz Spółki Grupa Chłopskie Jadło Anna Kaliszka-Kościuszko Spółka Jawna. Termin spłaty kredytu mija w grudniu 2011r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw na znaku towarowym wraz z cesją praw majątkowych jest znak towarowy „Chłopskie Jadło”; oraz cesje praw z umów z franszyzobiorcami działającymi w sieci „Chłopskie Jadło”.

Zastaw na znaku towarowym

Zastaw na znaku towarowym

Zastaw na znaku towarowym Zozole

Spółka Mieszko w roku 2004 podpisała umowę i wprowadziła zastaw na znaku towarowym ZOZOLE. Umowa została zawarta z Central European Confectionery Holdings. Holenderska spółka jest akcjonariuszem spółki Mieszko i posiada 65,98% kapitału zakładowego spółki. Zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy ZOZOLE był elementem zabezpieczenia udzielonej przez Central European Confectionery Holdings pożyczki, na kwotę 23 mln złotych. W czasie gdy umowa była zawierana, przychody ze sprzedaży markowanej znakiem towarowym ZOZOLE stanowiły powyżej 10 % przychodów całej sprzedaży Mieszka. Zastaw na znaku towarowym zrealizowany był w ramach wewnętrznych pożyczek i finansowania działalności firmy.

Zastaw na znaku towarowym Wólczanka

Spółka Vistula & Wólczanka w roku 2008 roku otrzymała postanowienie krakowskiego Sądu Rejonowego o dokonaniu wpisu w rejestrze sądowym zastawów rejestrowych na przysługujących firmie prawach z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „Wólczanka”. Zastaw na znaku towarowym dokonano na rzecz Fortis Bank. Zastaw ten ustanowiony został w celu dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązań spółki. Łączna szacunkowa wartość praw z rejestracji znaku towarowego „Wólczanka” występującego w formie słownej oraz słowno–graficznej była bardzo podobna jak w wypadku wyceny znaków CIN&CIN i opiewała 33.7milionów złotych.

Zastaw na znaku towarowym a protfolio marek

Zastaw na znaku towarowym Cin&Cin

Zarząd AMBRA wpisał do rejestru zastaw rejestrowy, którego przedmiotem było przysługujące spółce prawo ochronne na rodzinę znaków towarowych „CIN&CIN”. Zastaw na znak towarowy związany był z zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej pomiędzy „Centrum Wina – Dystrybucja” Sp. z o.o., spółką zależną AMBRA, a Raiffeisen Bank Polska. AMBRA w ten sposób zastawiła prawa własności na następujące znaki towarowe: markę parasolową „CIN&CIN” oraz „CIN&CIN BIANCO”, „CIN&CIN ROSSO” i „CIN&CIN TI AMO”. Kwota limitu kredytowego w zabezpieczonej umowie między stronami, ustalona została na 15 mln zł. Wartość ewidencyjna wymienionych praw własności wynosiła 0 złotych, natomiast ich szacunkowa wartość rynkowa szacowana była na kwotę 36,7 milionów złotych. Przykład ten prezentuje zarządzanie portfelem marek.

Zastaw na znaku towarowym Kolastyna

Zarząd Grupy Kolastyna S.A. w lipcu 2008 roku dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów, zastawu rejestrowego na prawach z rejestracji znaków towarowych będących własnością Grupy Kolastyna. Ów zastaw na znaku towarowym ustanowiony został na rzecz Fortis Bank Polska i stanowił zabezpieczenie limitu kredytowego udzielonego spółce. Limit kredytowy określono w maksymalnej wysokości 7.5 mln zł. Zastaw rejestrowy na znak towarowy na prawach z rejestracji w Urzędzie Patentowym ustanowiony został na 3 znaki towarowe będące własnością spółki Kolastyna.

Zastaw na znaku towarowym a strategia budowania wartości marki

Przykłady powyższe pokazują, że zastaw na znaku towarowym jest wykonywany jako zabezpieczenie w bardzo różnych sytuacjach. Podkreśla to coraz bardziej liczącą się wartość praw do znaków towarowych. Stanowią one znaczącą część wyceny całej firm. Wartości niematerialne i prawne w wypadku największych firm notowanych na giełdzie w Nowym Jorku szacowane są obecnie na ponad 80% ich wyceny. Aby prawa te miały wartość, konieczne jest ich prawne zabezpieczenie oraz zbudowanie silnej rynkowo i efektywnie wykorzystywanej marki. W ten sposób, możemy mówić o zwrocie z inwestycji w markę. Sprzedając firmę, w którą inwestowaliśmy, sprzedajemy także markę. Z perspektywy biznesowej marka nie jest tylko wizerunkiem i wysoką świadomością rynkową, a wartością niematerialną coraz łatwiej wymienialną na pieniądze, a zastaw na znaku towarowym jest tego dowodem.

Strategie budowania wartości marki

Wyślij komentarz

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Napisz komentarz


− 1 = cztery

Nazywam się Jarosław Filipek. Jestem założycielem i prezesem firmy CODES. BrandValue.pl jest miejscem, na którym chciałbym podzielić się swoim 20 letnim doświadczeniem w budowie strategii rynkowych i strategii rozwoju opartych na marce. Jedną z barier w rozwoju firm, jaką często zauważałem, był brak integracji marketingu ze strategią biznesową. Gdy marketing rozumiał strategię firmy a zarząd traktował marketing jako inwestycję, przedsiębiorstwa uzyskiwały wyższe marże, szybko zwiększały udziały rynkowe oraz rozszerzały działalność na nowe rynki, wprowadzały nowe oferty i pozyskiwały nowe grupy klientów.

Według mnie, marka to coś więcej niż tylko wysoka świadomość rynkowa. To model biznesowy: tworzący trwałą przewagę konkurencyjną, optymalnie wykorzystujący zasoby i generujący wysoki zwrot z inwestycji. Drugim tematem, który chciałbym poruszać na BrandValue.pl są prawa własności do marek oraz transakcje na markach: zakup, sprzedaż i licencjonowanie. Każda fuzja, każde przejęcie wiąże się z nabywaniem i zbywaniem praw do marek. Nie każda firma ma prawa odpowiednio zabezpieczone, nie każda uzyskuje za nie optymalną cenę. Zapraszam do lektury artykułów, dyskusji i publikowania komentarzy.

BLOG BrandValue © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress

SEO Powered By SEOPressor
WordPress SEO